Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

Organy Spółdzielni

Organami spółdzielni są:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zarząd Spółdzielni


Prezes - Władysław Naszko
Z-ca Prezesa - Elżbieta Szczepańska

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bogdan Staszewski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Mirosław Sobecki
Sekretarz Rady Nadzorczej - Beata Ciesielska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Kozielski
Małgorzata Myśliwska-Goszczyńska
Piotr Pietrzak

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – statut i regulaminy.

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, nadzór nad wykonawstwem, aż do przekazania mieszkań nabywcom.