Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

Akty Prawne

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarejestrowanego statutu. Statut stanowi ogół norm, które określają najważniejsze kwestie funkcjonowania spółdzielni. Statut jest prawem umownym, wiąże spółdzielnię i jej członków tak, jak wiążące są umowy między stronami stosunku cywilnoprawnego. Statut wiąże członków założycieli oraz wszystkich przystępujących do spółdzielni. Zasadniczym sposobem rozstrzygania spraw między członkiem a spółdzielnią pozostaje podejmowanie uchwał przez organy spółdzielni, a regułą jest odwoływanie się od nich w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego - art. 32 i następne ustawy - Prawo spółdzielcze. Członek niezadowolony z rozstrzygnięć organów spółdzielni może dochodzić swoich praw również na drodze sądowej, ponieważ organy spółdzielni wszelkie decyzje podejmują samodzielnie pod kontrolą sądów powszechnych. Każda spółdzielnia została upoważniona do samodzielnego określenia zasad ustalania opłat eksploatacyjnych w swoim statucie lub w uchwalonym na jego podstawie regulaminie - w zależności od jej rzeczywistych potrzeb. W dokumentach tych, szczególnie w regulaminie, powinna się także znajdować szczegółowa specyfikacja opłat ponoszonych przez wszystkie osoby posiadające prawa do lokali zarządzanych przez spółdzielnię, w tym przez właścicieli lokali.

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, nadzór nad wykonawstwem, aż do przekazania mieszkań nabywcom.