Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. W uchwale wyrażono zgodę na udzielenie 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

Warunkiem przeprowadzenia skutecznej procedury przekształcenia jest:

  • wystąpienie z wnioskiem co najmniej połowy współużytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanej danym budynkiem mieszkalnym, przy czym w dalszej części procedury wymagana jest zgoda wszystkich użytkowników wieczystych danego budynku (sprzeciw chociażby jednego współużytkownika będzie skutkował wstrzymaniem procedury i zawieszeniem postępowania),
  • uregulowana sytuacja prawna wszystkich lokali wchodzących w skład danego budynku (nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe lub nieujawnienie w księdze wieczystej nabywcy któregokolwiek z lokali będzie skutkowało wstrzymaniem procedury i zawieszeniem postępowania).

W przypadku jeżeli, nie została udzielona zgoda wszystkich współużytkowników wieczystych tj. chociażby jedna z osób nie wyraziła zgody na przekształcenie, osoby zainteresowane przeprowadzeniem tej procedury są uprawnione do wystąpienia na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Podstawę takiego działania stanowi art. 199 Kodeksu cywilnego.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest nie zaleganie z zobowiązaniami finansowymi wobec m.st. Warszawy, związanymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących przedmiot przekształcenia.

W tym roku rząd planuje przedłożenie Sejmowi w celu uchwalenia ustawy w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, która zniesie użytkowanie wieczyste z mocy prawa. Nie jest jeszcze znana ostateczna treść projektu tej ustawy, ale bardzo prawdopodobne, że wejście w życie ww. Ustawy spowoduje wstrzymanie i umorzenie wszelkich postępowań przekształceniowych, odbywających się do tej pory na podstawie aktów prawa miejscowego (tj. Uchwał Rady Miasta lub Gminy).


Uchwałą Rady Warszawy Nr L/121/2017 z dnia 08.06.2017r.