Szanowni Państwo,

Zarząd SBM „NATOLIN” informuje, że zgodnie z §20 §29 Statutu Spółdzielni, odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie członków SBM „NATOLIN”, o godz. 18-tej, 28 czerwca 2023r.(środa) w „Arena Ursynów” UCSiR ul. rtm. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa - z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM „NATOLIN”.
 2. Wybór w głosowaniu jawnym Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Sekretarz, ew. Asesorzy) oraz przyjęcie porządku obrad;
 3. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej;
 4. Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – stwierdzający prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał;
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni w 2022r.;
 6. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za lata 2019-2022r.;
 7. Przedłożenie „Rocznego sprawozdania finansowego za 2022r.; zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową;
 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacją dodatkową n/t bilansu oraz prezentacja i wyjaśnienie treści uchwał proponowanych do podjęcia;
 9. Podjęcie w drodze głosowania n/w Uchwał w przedmiocie:
 10. Nr 1/2023 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2022r.
  Nr 2/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
  Nr 3/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
  Nr 4/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
  Nr 5/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
  Nr 6/2023 – zatwierdzenia „Rocznego sprawozdania finansowego za 2022r.”
  Nr 7/2023 – podział nadwyżki bilansowej za rok 2022
  Nr 8/2023 – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022r.
  Nr 9/2023 – przyjęcie wniosków polustracyjnych.
  Nr 10/2023 – zmiana niektórych postanowień statutu SBM „Natolin”.
  Nr 11/2023 – zmiana niektórych postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Nr 12/2023 – Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej SBM „Natolin”.
 12. Sprawy wniesione w dniu 14.06.2023 r. do omówienia na podstaie § 20 ust. 3 Statutu SBM „NATOLIN”;
 13. Sprawy różne oraz wnioski zebrane i zgłoszone do Komisji Wnioskowej;
 14. Zamknięcie przez Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia;

Oryginalna treść Zawiadomienia...